Hazard v bytových domoch

Na kasíno či herňu narazíte skoro na každom kroku, najmä ak sa prechádzate po meste v ktorom nie je hazard obmedzený rozhodnutím samosprávy. Možno sa nachádza aj vo vašom bytovom dome. Prisťahovali ste sa do takéhoto domu alebo v ňom žijete? Vedeli ste že, ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môžete rozhodnúť aj o tom, či herňa vo vašom dome bude alebo nie. Nevyplýva to však jednoznačne zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „BytZ“). Podmienky umiestnenia herne v bytovom dome upravuje zákon č. 30/2019 Z.z. Prijatím zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o hazarde”) prišlo okrem zriadenia Úradu pre reguláciu hazardných hier  aj k presnejšej úprave kde a za akých podmienok môže byť prevádzkovaná herňa alebo kasíno. Zatiaľ čo kasíno nemôže byť v bytovom dome umiestnené vôbec, na umiestnenie herne v bytovom dome je podľa  ust. § 15  ods. 7 zákona o hazarde potrebný písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Pozor na spôsob udelenia súhlasu

Vzhľadom na to, že BytZ vyslovene neobsahuje umiestnenie herne ako predmet o ktorom rozhodujú vlastníci na zhromaždení alebo v písomnom hlasovaní, môže to vzbudzovať dojem, že by stačilo na vyjadrenie písomného súhlasu jednoduché zozbieranie podpisov nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v bytovom dome. Jediný správny spôsob rozhodovania vlastníkov je na zhromaždení alebo v písomnom hlasovaní. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov na umiestnenie herne v bytovom dome je potrebný aj v prípade, ak by sa aj napr. sám vlastník alebo spoluvlastníci nebytového priestoru rozhodli vo vlastnej réžii prevádzkovať v tomto priestore herňu.

Záleží aj na lokalite

Úvodom som spomenula, že to či na herňu natrafíte pri prechádzke záleží aj od toho v ktorom meste žijete. Obce majú  možnosť rozhodnúť všeobecne záväzným nariadením o lokálnej úprave vzdialenosti herne od vybraných typov budov, ako sú napr. školy, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu závislostí a ubytovne mládeže. Samosprávy miest majú  podľa ust. § 79 ods. 3 zákona o hazarde možnosť aj individuálne rozhodnúť o celoplošnom zákaze hazardu na ich území, alebo o dňoch v roku, cez ktoré musia byť prevádzky zatvorené. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zakázalo  umiestnenie herní a kasín na svojom území Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2020 zo dňa 17.12.2020. V Bratislave si nemôžete odsúhlasiť umiestnenie herne vo vašom bytovom dome. Ak ste z Partizánskeho alebo z Banskej Bystrice môžete dať súhlas na umiestnenie herne  vo svojom bytovom dome, vzhľadom na fakt, že poslanci týchto mestských zastupiteľstiev totiž v roku 2021 nepodporili návrhy na zákaz hazardných hier na území ich miest.

Nelegálna herňa v bytovom dome sa nevypláca

V prípade, že je vo vašom bytovom dome v prevádzke herňa bez súhlasu v nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov môžete či už ako vlastník, správca alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov podať podnet na Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu46) nad dodržiavaním zákona o hazarde a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov  a ukladá sankcie dozorovaným subjektom. Podnet je možné podať elektronicky prostredníctvom stránky Úradu pre reguláciu hazardných hier na webovej stránke https://www.urhh.sk alebo písomne prostredníctvom Slovenskej pošty a. s..

Čo treba zvážiť pri zriaďovaní herne v bytovom dome

Možnosť prenájmu nebytového priestoru alebo spoločnej časti v bytovom dome pre účely prevádzkovania herne sa môže zdať ako lukratívna záležitosť vzhľadom na finančné výnosy týchto prevádzok. Treba však vziať do úvahy viacero faktorov ktoré sú spojené s existenciou herne, akými sú zvyčajne non – stop prevádzková doba, hluk spôsobený zákazníkmi, zvýšený pohyb osôb a nie v poslednom rade zvýšenie ohrozenia rizikových skupín obyvateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *