Inkasná činnosť

Komplexné služby zamerané na vymáhanie pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme súdnou aj mimosúdnou cestou.

  • vymáhame pohľadávky fyzických osôb, ako aj právnických osôb
  • vymáhame pohľadávky každého druhu (nezplatené faktúry, náhrada škody, vrátenie bezdôvodného obohatenia, premlčané pohľadávky, regresné náhrady…)
  • vymáhame aj zahraničné pohľadávky
  • exekúcia pohľadávky
  • pohľadávky zo zmenky
  • rýchlo, diskrétne, korektne a efektívne
  • individuálna konzultácia ku každej pohľadávke

Pri tejto forme spolupráce naša spoločnosť uzatvorí s pôvodným veriteľom zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej prejde vlastníctvo pohľadávok za odplatu – kúpnu cenu vo výške dojednaného percenta z nominálnej hodnoty pohľadávok z ich pôvodného majiteľa (postupcu) na našu spoločnosť (postupníka).

Postupca pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok (prípadne v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny) obdrží na svoj účet dojednanú kúpnu cenu za pohľadávky, čo má pozitívny vplyv na jeho cash flow.

Postupcovi odpadnú povinnosti súvisiace so spravovaním pohľadávok vrátane odpisu pohľadávky z účtovníctva

Výška kúpnej ceny sa dojednáva pri každom obchodnom prípade individuálne a odvíja sa predovšetkým od náročnosti daného prípadu (bonita dlžníka, zabezpečenie pohľadávky, vek pohľadávky, spornosť pohľadávky), nominálnej hodnoty pohľadávok, veľkosti portfólia pohľadávok, počtu dlžníkov a pod.

Máte ďalšie otázky