Dražby

V praxi prebieha dražba nehnuteľností najmä podľa režimu zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z. z. Čo je cieľom dražby? Cieľom dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby. Ustanovený licitátor sa obracia na účastníkov dražby s výzvou na podávanie ponúk. Príklepom licitátora prejde vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby na účastníka dražby, ktorý urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby (vydražiteľ). 

Dobrovoľnú dražbu vykonáva dražobník, ktorý je podnikateľom a má oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Navrhovateľ dobrovoľnej dražby nemusí mať žiadne rozhodnutie súdu, stačí ak je v jeho prospech zriadené napr. záložné právo k nehnuteľnosti. Dobrovoľná dražba je jednoduchším procesom než exekučná dražba. Rýchlosť uskutočnenia dobrovoľnej dražby ako aj výška nákladov sú jej výhodami.

Dražobná zábezpeka

Dražobná zábezpeka plní v podstate úlohu klasickej zálohy. Dražobná zábezpeka môže byť maximálne do výšky 30 % z ceny nehnuteľnosti. Pokiaľ by záujemca nevyhral dražbu, zábezpeka mu bude v plnej výške vrátená. V prípade, že záujemca úspešne vydraží nehnuteľnosť, bude do 15 dní musieť doplatiť už len rozdiel medzi konečnou cenou a výškou zábezpeky. Ak by záujemca do 15 dní neuhradil celkovú sumu, bude jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby.

Kto vykonáva dozor nad výkonom dobrovoľných dražieb?

Kontrola sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvým sú náhodné, účelové alebo pravidelné previerky dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností dražobníkov. Druhý spôsob predstavuje dodržiavanie zákonnosti a správnosti postupov a povinností dražobníkov alebo preskúmanie podnetov na postup pri činnosti dražobníkov. Túto kontrolu vykonáva poverený zamestnanec Ministerstva spravodlivosti SR. Pri každej dobrovoľnej dražbe nehnuteľností je taktiež prítomný notár, ktorý na priebeh dražby dohliada a o jej priebehu spisuje notársku zápisnicu.

Prečo dražiť s BBA?

Najbezpečnejšie nadobudnutie nehnuteľnosti

Garancia účasti notára priamo na dražbe

Garancia nadobudnutia nehnuteľnosti nezaťaženej záložnými právami

Bezproblémový prechod nehnuteľnosti zápisom do katastra prostredníctvom záznamu

Všetko bez poplatkov, bez kolkov, bez rizika, bez zbytočného overovania podpisov u notára, vlastníkom sa stávate príklepom na dražbe

Pre navrhovateľa – minimálne náklady vymoženia pohľadávky zabezpečenej záložným právom.

Máte ďalšie otázky?